Welcome to Macau 10 Fantasia   Home > 動態

年三十晚(1月27日)休園半天,
由年初一至年初五,休園五天,
年初六照常開放!(2月2日)
\\祝各位新春大吉 雞年行好運 創意無限//